ВУЗ ШАГ

Комунальний заклад "Софіївський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Сонечко" загального розвитку" Криворізької районної ради Дніпропетровської області

 

http://sonechko19.klasna.com

Річний звіт закладу

Звіт завідувача Софіївського ДНЗ «Сонечко»
Пухальської Яни Миколаївни 

за 2017/2018 н.р.

       Робота дошкільного навчального закладу спрямована на:

 

- забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

- формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Метою роботи ДНЗ  є:

- забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини, її фізичного і психічного здоров’я;

- орієнтація на загальнолюдські та національні цінності;

- виховання ціннісного ставлення до природного й   соціального довкілля, до себе;

- формування механізмів соціальної адаптації та творчого втілення в умовах життя в товаристві незнайомих дітей і дорослих;

- збагачення знань дітей необхідною якісною інформацією та гнучке реагування на  сучасні соціокультурні запити.

   Зусилля педагогічного колективу в 2017 – 2018 навчальному році було спрямовано на виконання наступних завдань:

{C}1.        Національно-патріотичне виховання через художньо – естетичний розвиток.

{C}2.         Поглибити роботу з мовленевого виховання.

{C}3.        Формування основ здорового способу життя.

{C}4.        Забезпечувати наступність між двома ланками освіти – дошкільна та початкова.

    Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти. Робочий навчальний план ДНЗ враховує вимоги Закону України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції про права дитини.

Впродовж 2017/2018 н.р. педагогічний колектив ДНЗ в організації та проведенні навчально-виховної роботи керувався основними державними документами про освіту: Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про мови», «Про інноваційну діяльність», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, Комплексною програмою «Українське дошкілля».

Робота проводиться за освітніми лініями розвитку (фізичний, пізнавальний, художньо-естетичний, мовленнєвий, емоційно-ціннісний, соціально-моральний, креативний).

     В минулому навчальному році в ДНЗ ефективно був організований освітній процес, який завжди носив науково – методичний і пошуковий характер. Відповідно до нормативних вимог велась вся ділова документація завідувача, вихователів.

               Аналіз планування роботи закладу дошкільної освіти за минулий рік показав, що такі його принципи як актуальність, конкретність, динамічність, об’єктивність дотримуються. Головні річні завдання знайшли своє відображення у всіх складових річного плану. Значно покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності планування, що позитивно вплинуло на цілісність внутрішнього контролю.

      Під час проведення різних видів контролю освітнього процесу було проаналізовано планування роботи вихователів. Перспективне та календарне планування відповідає вимогам, але поряд з цим у плануванні є такі недоліки:

Ø недостатньо просліджується система планування індивідуального підходу до вихованців відповідно до листа МОН України   від  03.07.2009  № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»;

Ø не на достатньому рівні створено предметно – розвивальне середовище для забезпечення можливостей задоволення у грі соціальних, пізнавальних та естетичних потреб дитини;

Ø зміст роботи з формування у дошкільників елементів ключової компетентності не повністю містить в собі реалізацію Базового компонента дошкільної освіти;

Ø недостатньо уваги приділяється системному підходу до планування фізкультурно-оздоровчої роботи, активізації  ігрової діяльності молодших дошкільників (вихователь Філіонова Т. І.) для формування елементарних форм їх  життєвої компетентності та індивідуалізації особистісного становлення.

      Належна увага приділялась створенню предметно-ігрового розвивального середовища в групах.

      В порівнянні з минулим навчальним роком вихователі Філіонова Т. І. та Бетеніна Т. П. за допомогою батьків поповнили групи ігровим обладнанням. Групи обладнані відповідно до педагогічних, естетичних та санітарно – гігієнічних вимог. Для забезпечення атмосфери, що сприяє всебічному гармонійному розвитку особистості дошкільника, вихователі створили розвивальний життєвий простір. Ігрові матеріали поєднуються з навчально-розвивальними. Це різноманітні куточки: ігровий, бібліотечний, художній, конструктивно-будівельний, природознавчий, етнографічний, музичний, фізкультурний,  але ще не обладнали трудові куточки.

        В ДНЗ створені всі умови для збереження психічного та фізичного здоров'я  дітей, організації освітньо- процесу і розвивального простору для вихованців. Створені безпечні умови праці для всіх працівників закладу.

Адміністративно-господарська  діяльність здійснювалась згідно з річним планом. Своєчасно ДНЗ було підготовлено до осінньо-зимового сезону: замінено 1 вхідні двері.  Все обладнання знаходиться в задовільному стані. Заходи передбачені планом по збереженню та зміцненню матеріальної бази ДНЗ виконані.

     Здійснювався контроль за роботою обслуговуючого персоналу з метою якісного виконання своїх посадових обов’язків та чіткої роботи ДНЗ. Протягом року проводилась велика робота щодо благоустрою та озелененню території ДНЗ, ігрових майданчиків. Вихователі груп, завідувач господарства Ключко Н. І. завжди дбали про безпеку дітей та співробітників. Робочі місця протягом року відповідали санітарно-гігієнічним нормам, вимогам техніки безпеки і охорони праці.

             Працівники закладу в достатній кількості забезпечені миючими засобами та спецодягом. Санітарний стан приміщення ДНЗ знаходиться в задовільному стані. Гігієнічний режим прибирання та провітрювання контролювався постійно завідувачем Пухальською Я. М.  Було забезпечено своєчасне проходження медичного обстеження персоналом.

     Регулярно проводилось інвентаризація та списання інвентарю та меблів.

     Своєчасно проводилися теоретичні та практичні заняття з ЦО.

     З метою якісної організації освітнього процесу, поповнення матеріальної бази ДНЗ, залучення позабюджетних коштів, в ДНЗ була організована робота батьківського комітету, засідання якого проходили 1 раз на квартал.

Протягом року на виробничих нарадах вирішувались різні питання: підсумки оздоровчого періоду, організація харчування, стан захворюваності та інші.

      Завдяки спільної праці співробітників, керівництва району, меценатів та батьків, залучення позабюджетних та бюджетних коштів коштів дозволили проводити заходи, які підтримали матеріально-технічну базу установи.

   За вересень - травень 2017/2018 року проведені наступні ремонтні роботи:

- косметичний ремонт приміщення харчоблоку;

         - косметичний ремонт групових приміщень;

- косметичний ремонт коридорів ДНЗ;

- поточний ремонт туалетних кімнат груп;

- замінено 1  вхідні двері;

- встановлено на  дитячому майданчику 1пісочницю;

-пофарбовано ігровий майданчик;

- придбано холодильник, водонагрівач;

- придбано стільці офісні;

- оновлено столовий посуд по групах.

    Результати методичної роботи

     Методична робота закладу здійснювалась відповідно нормативно-правової документації, а саме: «Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція)»,  Комплексна освітня програма «Українське дошкілля», , наказу  МОНУ  «Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу від 09.11.2010 №1070,листа МОНУ «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» від 13.06.2017 № 1/9-322.

     Методична робота з педагогічними кадрами у 2016/2017 навчальному році була спрямована на:

Ø підвищення професіонально-педагогічної культури педагогів;

Ø організації роботи щодо вивчення нормативних документів, інструктивно-методичних матеріалів;

Ø систематичне вивчення умов забезпечення психофізичного здоров’я та рівня розвитку вихованців ДНЗ відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та комплексної програми «Українське дошкілля»;

Ø формування інноваційної спрямованості в діяльності педагогів, що     виявляється в систематичному вивченні, узагальненні й розповсюдженні перспективного педагогічного досвіду, у роботі з упровадження досягнень педагогічної науки. Збагачення сучасними й новими педагогічними технологіями, методами виховання й навчання дошкільників;

Ø проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчої індивідуальності та творчого потенціалу дітей через гурткову роботу.

     Аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що серед різних форм  методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) більша частина носила науково-методичний і пізнавальний характер, сприяла розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.

     Найважливішою формою підвищення рівня творчої та професійної майстерності педагогів була педрада. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи (інтерактивні ділові ігри, ігрові та психологічні вправи, Брейн - ринги, «мозковий штурм», анкетування тощо).

-   у серпні –  «Проблеми та завдання дошкільної освіти в контексті виконання Закону «Про дошкільну освіту», на якій обговорювались завдання діяльності педагогічного колективу на новий навчальний рік, про атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджувались освітні програми, план роботи на рік, форм планування освітнього процесу, розподіл організованої розвивально-виховної зайнятості дітей на тиждень;

-   у листопаді – «Мовленнєвий розвиток дошкільників – запорука їхньої наступної успішності», на якій розглядалися питання щодо формування мовленнєвої компетенції дитини в системі освіти та про створення мовленнєвого розвивального середовища у ДНЗ та сім’ї,  вихователі презентували навчальні посібники, методичні розробки;

-   у лютому –«Патріотичне виховання через художньо-естетичний розвиток», на якій розглядалися питання щодо формування естетичних якостей дитини в системі національно - патріотичного виховання,  вихователі презентували навчальні посібники, методичні розробки;;

-   у травні – «Аналіз навчально-виховного процесу за 2017/2018 навчальний рік», на якій був проведений аналіз освітньої роботи за навчальний рік, намічені перспективи на новий, обговорювались питання організації роботи під час літнього оздоровчого періоду.

     Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять та режимних моментів. Обов’язково проводилось обговорення переглянутих занять, а використання оцінних карток значно підвищило активність і відповідальність кожного вихователя, вдосконалило навички педагогічного аналізу.

     З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи освітній процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені такі форми методичної роботи: круглий стіл «Основні критерії оцінки якості дошкільної освіти в ДНЗ» (вересень 2017); практичний семінар «Професійна педагогічна діяльність, загальна культура та етика» (жовтень 2017); інтерактивний семінар «Виховуємо патріота» (січень 2018);  семінар – практикум для педагогів і батьків «Піклуватися про психологічне здоров′я дитини – основне завдання дорослих» (жовтень  2017);  консультації (щомісяця),  групові та індивідуальні консультації  з різних питань.

          У 2017 н.р. пройшла  підготовка до атестації  педагогічних працівників в ДНЗ.

Атестація педагогічних працівників – одне з основних завдань управлінської діяльності закладу. Головна стратегія роботи закладу зосереджена на забезпечені неперервної освіти педагогічних працівників, підвищення їхнього освітнього, ділового, загально –культурного рівня.

          З метою проведення освітньо-просвітницької роботи серед батьків та створення умов для спільної роботи дошкільного закладу та родини у вихованні дітей були проведені:

·        загальні батьківські збори,

·        групові батьківські збори,

·        консультації,  «школа для батьків», дні відкритих дверей тощо.

        Протягом року розглядались питання щодо навчання, виховання та розвитку дітей, питання щодо створення належних умов для перебування дітей у дошкільному закладі, організації літнього відпочинку.

Особливою популярністю у батьків є різні сумісні з дітьми виставки. Дуже важко було визначити кращі роботи на виставці овочево-квіткових композицій з теми: «Осінь щедра, осінь мила», дитячих робіт, конкурсів «Новорічні дива», « Україна –моя Батьківщина» «Світ дитячої творчості». Також кожного року батьки приймають активну участь сумісно з дітьми у проведені тематичних свят та розваг: свято-обряд «Стрітення», «Веселі старти» ; «Осінній ярмарок»,  вечір памяті Т. Г. Шевченко, до Дня Перемоги, День Незалежності, свято 8 Березня, випускний бал.  Але існують проблеми які потребують вирішення в роботі з батьками: індивідуальний підхід до роботи з сім’ями вихованців дошкільного закладу, підвищення психолого-педагогічної культури батьків, більшої активності щодо участі в житті групи і закладу.

      Упродовж 2017/2018 навчального року діяльність колективу закладу здійснювалася відповідно до вимог Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», «Про захист дитинства», Базового компоненту дошкільної освіти , Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України 20.03.2003 року №305, Основ законодавства України про охорону здоров’я, Закону України «Про цивільну оборону», «Про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного характеру», Статуту ДНЗ, листа МОНУ «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» від 07.05.2007 №1/9-263, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 року № 641), нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 року № 234), Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 року № 1/9-322 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 року № 446), наказу МОНУ «Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 07.11.2000 №522, наказу МОН молодь спорту України «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу» від 26.04.2011 №398, листа МОН молодь спорту «Про дотримання  порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу»від25.05.2011№1/9-389, Лист Міністерства освіти та науки  № 1/9-445 від 04.09.2014 р. " Про забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, з числа переселенців із місць проведення анти терористичної операції», та інших нормативно-правових актів.

     Пріоритетними у 2017/2018 навчальному році були і залишаються здоров’язберігаючі аспекти. Фізкультурно-оздоровча робота здійснювалась відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільному навчальному закладі». На заняттях з фізичної культури, під час прогулянок дотримувалась рухова активність дітей; проводилась ранкова гімнастика, Дні здоров’я, свята та розваги, піші переходи,  індивідуальна робота з дітьми, фізкультурні паузи, естафети, змагання,   ритмічна  гімнастика, фізкультурні хвилинки, рухливі ігри, пальчикова гімнастика.

     Були розроблені заходи щодо  запобігання захворюваності та загартування дитячого організму з урахуванням температурного режиму у різні пори року.

     Для зміцнення здоров’я, відповідно до віку та можливостей дітей, умов, створених для загартування у дошкільному закладі, використовувались різноманітні форми та методи загартування, впроваджуються інноваційні підходи, направлені на зміцнення здоров’я: елементи фізкультури за методикою М.М. Єфименка, гімнастика пробудження, комплекси вправ «Наші ліки – це пальчики», ходіння босоніж по «стежці здоров’я», масажних килимках, ребристій дошці, по ґудзиках; обливання водою на свіжому повітрі у літній період, дихальна гімнастика для профілактики ГРЗ. Усі ці процедури проводились у теплий період систематично і є ефективними в комплексі, що дозволили підвищити дитячий імунітет.

      Упродовж навчального року педагогами враховувався стан здоров’я дітей під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму упродовж дня, підбору рухливих ігор, ігор – естафет. Моторна щільність занять з фізичної культури коливалася в межах норми. В цілому це позитивно вплинуло на загальний стан здоров’я дітей.                          У кожній виковій групі, за результатами антропометричних вимірювань, наявний Листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

     Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувалося відповідно до груп здоров'я й фізкультурних груп.

    На підставі аналізу захворюваності дітей можна зробити висновок, що отримані результати зумовлено своєчасністю виконання заходів, а саме:

- системою профілактично - оздоровлю вальних заходів, спрямованою на: пом’якшення адаптації дітей до умов ДНЗ; профілактику сезонного росту захворюваності; компенсацію весняної вітамінної недостатності; зміцнення імунної системи часто хворіючи дітей; загартування;

- систематичним проведенням занять з фізичної культури, підвищенням рухового режиму протягом дня;

- корекцією працездатності дітей на заняттях;

- індивідуалізацією та диференціацією освітнього процесу, постійною співпрацею з родинами вихованців;

- контролем за дотриманням норм і правил гігієни та харчування дошкільників;

- медико – педагогічним контролем за фізичним розвитком дітей.

      Аналіз  відвідування свідчить, що  з 40 дітей в середньому відвідувало  28 дітей.

     Аналіз захворюваності дітей вихователями проводився щомісячно, а порівняльний аналіз давав можливість  педперсоналу спільно з батьками вихованців планувати оздоровчі та загартовуючи заходи.

     Кращим відвідування дітей було у різновіковій молодшій групі (вихователь Філіонова Т. І.). Підсумки аналізувалися на нарадах при завідувачу.

 

 

     Таким чином, відвідування дітьми ДНЗ збільшилось у порівнянні з минулим роком.

     Колектив дошкільного закладу проводив роботу щодо зниження захворюваності: проводили роз’яснювальну роботу з батьками щодо профілактики захворювань, дотримувалися вимог санітарії, здійснювали за гартувальні заходи: ходіння по «стежці здоров’я», полоскання порожнини рота після їжі холодною водою, дотримувалися режиму дня, систематично проводили ранкову гімнастику, фізкультурні заняття в тому числі і на свіжому повітрі. Належна увага приділялась організації рухливої діяльності, проводились рухливі ігри між заняттями, фізхвилинки,  валеохвилинки.

Вихователі впродовж року проводили з дітьми цікаві заняття з «Дня здоров’я», яке проводилось один раз на місяць на яких вчили дітей берегти своє здоров’я, дбати про нього, виховували здоровий спосіб життя. В дошкільному навчальному закладі постійно здійснювався контроль як за станом здоров'я дітей, так і за їх харчуванням. Забезпечити збалансований раціон дітей, це основна умова для підвищення опірності дитячого організму проти захворювань, для нормального росту і розвитку дітей.

      Діагностування рівня знань дітей дошкільних груп у 2017/2018 навчальному році проводилося за освітніми лініями відповідно до Базового компонента два рази на рік.

   Результати рівнів засвоєння програмового матеріалу з дітьми всіх вікових груп узагальнені, зроблені відповідні висновки та рекомендації. 

      Отже, аналіз результатів діагностування  дітей за освітніми лініями  засвідчує, що їх загальні позитивні показники, які були отримані на початку навчального року  в 2017 році у порівнянні з кінцем навчального року 2018 року дали вагомий приріст, а негативні – знизились, що свідчить про ефективність навчально-виховної роботи з дітьми протягом року. Проаналізувавши рівень компетентності дітей групи раннього віку (3-го року життя) за Базовим компонентом можна  зробити висновок, що робота вихователя за даними освітніми лініями проводилась на достатньому рівні. Але вихователю Філіоновій Т. І. слід більше уваги приділяти мовленню дітей та сенсорно-пізнавальному розвитку дітей, використовуючи роботу в підгрупах та індивідуальну, створювати розвивальне мовленнєве середовище, сприяти становленню в дитині доступних віку мовленнєвих конструктів. Збагачувати словник зростаючої особистості за рахунок слів, пов’язаних з освітніми лініями - «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в світі культури», «Дитина в соціумі», «Особистість дитини», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

      Необхідно поновити та урізноманітнити дидактичні, творчі ігри, включаючи їх не тільки під час занять, а й впродовж дня.  Більш доцільно продумати компоненти розвивального предметно – ігрового середовища в групі, що дасть змогу забезпечити  можливості задоволення у грі пізнавальних, соціальних, естетичних потреб дітей. Стимулювати інтерес дитини до здорового способу життя, його різноманітних проявів, виховувати основи культури поведінки, спонукати до вияву наполегливості, цілеспрямованості, самостійності у рухової діяльності.

Налагодити взаємодію з батьками щодо успішної адаптації дітей до умов дошкільного закладу.   

     Узагальнені дані, результативності освітнього процесу за освітніми лініями

 (молодший дошкільний вік – 4-й р.ж.)

      Отже, в 2017/2018 навчальному році збільшився відсоток дітей у яких проявляються показники компетентності у високій мірі, збільшився відсоток дітей у яких проявляються показники компетентності з різних видів життєдіяльності не в повній мірі, знизився відсоток дітей у яких показники компетентності з різних видів життєдіяльності проявляється повною мірою. Проте педагогам варто спрямовувати свої зусилля не лише на формування навичок навчальної діяльності, а й на створення умов для розгортання і збагачення специфічних видів дитячої діяльності, передбачати різноманітні форми і методи освітнього впливу. Для підвищення компетентності дітей з освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» −  постійно підтримувати допитливість малюків ефектами новизни, проведенням дослідів з об’єктами природи, підводити вихованців до самостійних відкриттів, спонукати до розвитку пізнавальних інтересів, активізувати творчість, бажання експериментувати, бачити об’єкти і явища природи у русі, змінах та розвитку. Також необхідно стимулювати максимальну мовленнєву активність кожної дитини, навчати її активно переказувати, описувати, розповідати, відповідати на запитання, обговорювати щось, висловлювати свою позицію. Для підвищення компетентності дітей з освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» необхідно урізноманітнити та зробити доступним предметно-ігрове середовище, щоб діти могли вміліше і вправніше взаємодіяти з предметним світом. Вихователю групи Філіоновій Т. І. необхідно активніше запроваджувати в роботу оптимальне узгодження індивідуальних, під групових, колективних форм роботи, активно включати елементи пізнавальної діяльності до інших форм роботи з дітьми (ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, праця, спостереження тощо).

     Узагальнені дані, результативності освітнього процесу  за освітніми лініями

 (середній дошкільний вік – 5-й р.ж.)

     Аналізуючи узагальнені результати обстеження дітей п’ятого року життя, можна зробити висновок, що на кінець 2017\2018 навчального року збільшився відсоток дітей у яких проявляються показники компетентності з різних видів життєдіяльності в високій та в повній мірі, відсутній відсоток дітей у яких не проявляються ці показники. Маючи на меті виховання компетентного дошкільника, педагоги активно застосовували принцип інтеграції не тільки на заняттях, а й в усіх видах життєдіяльності дитини. Але, більше уваги необхідно приділяти формуванню логіко - математичної та мовленнєвої компетентності дитини. Для цього необхідно створювати умови, які б сприяли пізнавальній, дослідницькій, експериментальній діяльності дітей. Для ефективності організації пізнавальної діяльності педагогам слід створювати проблемні, пошукові, евристичні ситуації, ініціювати самостійні відкриття дітей, використовувати інтелектуальне співробітництво, колективне розмірковування, спонукати дітей до постановки проблемних запитань, розв’язування винахідницьких завдань, пропонувати дітям виконувати цікаві індивідуально-творчі завдання на ігровому матеріалі тощо.

 Узагальнені дані, результативності навчально-виховного процесу за освітніми лініями

 (старший дошкільний вік – 6-й-7-й р. ж.)

      Аналізуючи узагальнені результати обстеження дітей шостого/сьомого року життя, можна зробити висновок, що на кінець 2017/2018 навчального року збільшився відсоток дітей у яких проявляються показники компетентності з різних видів життєдіяльності в повній та вищій мірі. Але залишається невеликий відсоток дітей у яких показники компетентності з різних видів життєдіяльності проявляються не в повній мірі. Це в основному діти, які мають вади у здоров’ї та протягом року не достатньо відвідували дошкільний заклад. Педагогам необхідно планувати поглиблену індивідуальну роботу з недостатньо проявлених ознак компетентності.                  Організовуючи навчальну діяльність з дітьми шостого/сьомого року, педагогам слід систематично використовувати завдання творчого, експериментально-дослідницького, проблемно-пошукового характеру, планувати тематику занять таким чином, щоб вона була максимально пов’язана з реальним життям і насущними проблемами дітей, сприяти розвитку їхньої самостійності, творчому ставленню до життя, створювати умови, які спонукають дітей до пізнання оточуючого світу, самопізнання, роздумів, міркувань, творчості, розвитку дієвого та свідомого ставлення до оточуючого світу, що сукупно має ставати основою успішного формування життєвої компетентності дитини.     

Сумісно з завідувачем приділяли більше уваги психологічним аспектам підготовки до школи, розвивали вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях, формували схильність до творчості, винахідництва, прагнення відійти від шаблону, зробити по-своєму.

  Всі педагоги показали відкритий показ занять для  педагогічного колективу   дошкільного закладу.

     Аналізуючи перспективне планування можна відмітити, що художньо-естетичному розвитку приділяється належна увага в освітньому  процесі. Музично-педагогічний процес неналежно забезпечений, через відсутність музичного керівника. Хоча музичними інструментами, професійно і самостійно виготовленими дидактичними і методичними матеріалами, наборами яскравих костюмів заклад забезпечений.

     Вихователі (Філіонова Т. І. та Бетеніна Т. П.) самостійно готують  дітей до проведення багатьох свят : Осінній ярмарок,  День матері, День незалежності України, свято «Стрітення», осінні свята, день Святого Миколая, Новорічні свята, різдвяні свята, лялькові постанови, літературно-художні вечора, музичні свята, випускний бал, день захисту дітей.

     Колектив дошкільного закладу постійно працював над питаннями безпеки життєдіяльності дошкільників. Дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечної життєдіяльності дітей.

     Робота з питань запобігання дитячому травматизму у дошкільному навчальному закладі здійснювалась відповідно до законів України «Про цивільну оборону», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших нормативно правових актів з питань безпеки життєдіяльності. В минулому навчальному році приділялася увага вихованню безпеки життєдіяльності дітей.

     З метою формування основних моделей безпеки, під час виникнення побутових, природних та техногенних надзвичайних ситуацій з дітьми упродовж року проводились спеціальні заняття: «Уроки безпечного життя», бесіда-гра , розваги, театральні вистави, перегляди передач. У групах оформлені тематичні куточки щодо пропаганди безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки. У наявності дидактичні ігри, ілюстративний матеріал, наочні посібники. Протягом року цілеспрямовано велась робота за такими напрямами: «Дитина і вулиця», «Дитина і природа», «Дитина і побут», «Дитина і здоров’я».

      Плідними та корисними для дітей були дні Тижня безпеки дитини, що проводився  у жовтні 2017 року та квітні 2018 року. Відпрацювання у дітей практичних навичок безпеки дорожнього руху проходило через  пізнавальну бесіду з вікториною та  іграми; були проведені розваги з даної тематики «Ми - пожежники», «Наш друг світлофор», «Стежинка пригод». Під час  проведення  Тижня безпеки було проведено тренування з практичним виходом дітей з будівлі дошкільного закладу згідно з евакуаційним планом. Для залучення дітей до вивчення та дотримання правил безпечної поведінки в природі, побуті були організовані театралізовані вистави «Козенята і вогонь», «Пригоди колобка».  Різноманітні форми роботи з дітьми  допомогли дітям отримати та поглибити знання з цього питання. Аналіз відвідуваних занять показав, що діти відповідно до вікових особливостей, на достатньому рівні володіють інформацією про безпеку та попередження виникнення пожежі, знають правила поведінки на вулиці, правила переходу дороги тощо.

Але ця робота потребує вдосконалення, більш уваги треба приділяти формуванню самостійних навичок щодо формування безпеки життєдіяльності, давати дітям більш практичних завдань для вироблення моделі поведінки в надзвичайних ситуаціях.  В групі  старшого дошкільного віку треба обладнати куточки цивільного захисту.

      Належний рівень організації харчування є важливою умовою комфортного перебування дітей у дошкільному закладі. Організація харчування дітей у ДНЗ здійснюється відповідно ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту»,  постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227 “Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних та оздоровчих закладах», Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних та оздоровчих закладах.  МОНУ від 01.06.2005 №242/329,спільного наказу МОНУ, МОЗУ «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 26.02.2013 № 202/165.

     З метою підвищення якості та ефективності організації харчування в ДНЗ технологом управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької РДА було складене двохтижневе перспективне меню на літо-осінь, проводився аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування. Протягом року в ДНЗ велика увага приділялась питанням організації харчування дітей, відпрацюванню режиму й графіка харчування дітей,  прийому продовольчої продукції гарантованої якості,  збереженню та дотриманню термінів реалізації продуктів, виконанню санітарних та гігієнічних норм щодо прийому продуктів харчування і дотримання технології приготування страв, організації збалансованого харчування у відповідності з натуральними та грошовими нормами.

     Дітей, потребуючих дієтичне харчування, у закладі немає.

     Постійно безкоштовно харчувалися діти з малозабезпечені сім’ї - 5 дітей ;  10 дітей –з багатодітних сімей сплачували 50% від вартості харчування на день. 

     На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування.

         Комісією з бракеражу сирої продукції постійно контролюється якість продуктів від постачальника, про що свідчить вся наявна документація. Ведеться накопичувальна відомість витрати продуктів на одну дитину і на основі її аналізу проводиться корекція виконання натуральних норм харчування, відомості здаються своєчасно.

      Питання захворюваності, відвідування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх удосконалення.

      Протягом року в ДНЗ забезпечувався належний стан ведення журналів бракеражу сирої та готової продукції, постійно контролювалась наявність зберігання та відповідність супровідних документів (які підтверджують походження, безпечність та якість продуктів харчування та продовольчої сировини).

     Суворо дотримувався режим харчування у кожній групі. Дітям дошкільного закладу прищеплювались культурно-гігієнічні навички прийому їжі, вміння користуватися столовими приборами та індивідуальними серветками. Перед початком прийому їжі сервірувались столи. Діти знають назви страв, володіють навичками культури харчування.

     В дошкільних групах не завжди організовувалось чергування дітей. Хоча в групах оформлені  куточки чергових, наявний спеціальний одяг для дітей.  Всі групи повністю забезпечені необхідним посудом, який має належний естетичний вигляд.

     Питання організації харчування дітей в ДНЗ включались в тематику батьківських зборів, засідань наради закладу, консультацій для батьків, висвітлювались в інформаційних батьківських куточках, активно вирішувались на засіданнях  батьківського комітету, на виробничій нараді у лютому 2018 року, на загальних батьківських зборах у вересні 2017 року, на зборах трудового колективу червень 2018 року за темою «Про стан харчування дітей у закладі» та нарадах при завідувачу у листопаді 2017 року, квітні 2018 року, а також на педраді «Про аналіз організації харчування дітей, виконання добових норм харчування».

              З боку адміністрації дошкільного закладу здійснювався  чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, про що свідчать  записи в щоденниках контролю. З метою впровадження науково - обґрунтованих раціонів харчування дітей в дошкільних закладі розроблена картотека страв, яка затверджена завідувачем  ДНЗ.

              Велика робота була проведена щодо соціального захисту вихованців. У дошкільному закладі є добірка нормативних документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства. Постійно оновлювалась база  даних дітей пільгового контингенту та надавалась інформацію до управління освіти з питань соціального захисту. Постійно аналізувалась робота з дітьми пільгового контингенту. Але недостатньо уваги приділялась вихователями щодо використання діагностики сім’ї, недостатньо матеріалів з соціального захисту в батьківських куточках у групах.

      Одним з пріоритетних напрямків діяльності дошкільного навчального закладу є створення належних, безпечних і здорових умов праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного технічного нагляду за станом  обладнання, створення нешкідливих та безпечних умов праці.

З цією метою було проведено:

-         атестація робочих міст за умовами праці працівників харчоблоку;

-         «Тиждень охорони праці», присвячений Всесвітньому дню охорони праці;

-         навчання та перевірку знань працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності;

-         навчання та перевірка знань з правил технічної експлуатації електроустановок споживачів;

-         рейди-огляди: «Здорові та безпечні умови», «Стан і наявність протипожежного інвентарю», «Протипожежний стан приміщень та території закладу», «Ведення документації щодо медичних оглядів дітей та працівників», «Виконання працівниками правил внутрішнього розпорядку», «Виконання працівниками техніки безпеки на робочих місцях».

         Таким чином, контроль із питань з охорони праці та безпеки діяльності в ДНЗ в 2017/2018 н.р. мав комплексний характер і вчасно реалізувався адміністрацією. У закладі  в наявності вся нормативна база з охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація велась відповідно вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання знаходились у задовільному стані.

          Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працювала над впровадженням державної політики в галузі охорони праці.

     Весь освітній процес здійснювався, беручи до уваги Інструкцію з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Протягом року адміністрацією систематично здійснювався  контроль за виконанням заходів щодо створення здорових і безпечних умов освітнього процесу, проводились планові та позапланові інструктажі з усіма категоріями працівників, що відображено в книзі проведення інструктажів.

     Під постійним контролем знаходяться питання комплексних заходів колективного договору для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, які щорічно розробляються за участю адміністрації та профспілкового комітету. Підсумки виконання угоди з охорони праці між адміністрацією і профспілковим комітетом підводились на зборах трудового колективу, на засіданнях профспілкового комітету, порушувались питання щодо охорони праці і на нарадах при завідувачу.

     Таким чином, контроль із питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в дошкільному навчальному закладі у 2017/20187 навчальному році мав комплексний характер і вчасно реалізовувався адміністрацією та колективом ДНЗ.

     Проводячи підсумки роботи ДНЗ за 2017/2018 навчальний рік, можна зазначити, що поставлені завдання виконані, але слід відмітити, що поряд з успіхами і надбаннями маємо і  недоліки, а саме:

{C}·         недостатня професійна компетентність педагогів, що виявляється при проведенні методичних заходів та організації освітньої роботи ;

{C}·         недостатнє використання нових активних форм і методів роботи для розвитку здоров’язберегаючої компетентності дошкільника;

{C}·         не забезпечена комплексна система в розвитку всіх компонентів мовлення в різних видах діяльності;

{C}·         потребує вдосконалення робота щодо трудового виховання як ефективного засобу формування предметно-практичної компетенції дошкільників;

{C}·         потреба у створенні комфортних умов для адаптації новоприбулих дітей.

 Заходи щодо усунення недоліків:

{C}·         створення здоров’язберігаючого середовища;

{C}·         забезпечення подальшого вдосконалення системи роботи з обдарованими дітьми;

{C}·         психолого-педагогічний супровід процесу адаптації новоприбулих дітей.

{C}·         поглиблено працювати над створенням в ДНЗ та в сім'ї умов для оволодіння дітьми морально-етичними нормами, розвитку внутрішньої потреби і звички діяти за законами добра, честі й справедливості, розвивати  творчу особистість;