Комунальний заклад "Софіївський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Сонечко" Лозуватської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області

 

http://sonechko19.klasna.com

Статут закладу освіти

ПОГОДЖЕНО                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти Криворізької РДА                                                          Рішенням сесії Криворізької                       

В. о.начальника відділу освіти                                                              районної ради                                                                                                                       

від 03  лютого 2016р.                                                                             від 22 грудня 2016 року

№ 51                                                                                                         № 190-Х/VІІ

_______________ Н. О. Литвиненко                                                     _____________ В.В.Яценко

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

Комунального закладу « Софіївський дошкільний  навчальний  заклад (ясла-садок) загального розвитку «СОНЕЧКО»

 Криворізького районної ради

Дніпропетровської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Прийнято

                                                                                                            радою дошкільного                                   

                                                                                                     навчального закладу                          

                                                                                                             протокол № 1                                                                                                                                                                від  05.01.2016

 

 

 

2016р.

 

РОЗДІЛИ СТАТУТУ

 

Розділ I. Загальні положення дошкільного закладу……………………………3

Розділ II. Комплектування дошкільного закладу………………………………4

Розділ III. Режим роботи дошкільного закладу ………………………………..5

Розділ IV. Організація навчального-виховного процесу………………………5

Розділ V. Організація харчування дітей у дошкільному закладі  …………….6 

Розділ VI Медичне обслуговування дітей……………………………………..7

Розділ VII. Учасники навчально-виховного процесу………………………..…7

Розділ VIII. Управління дошкільним закладом……………………………......10

Розділ IX. Майно дошкільного закладу ………………………………………..13

Розділ X. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу…………14

Розділ XI Міжнародне співробітництво ……………………………………….15

Розділ XII. Контроль та діяльність дошкільного закладу……………………...15

Розділ XIII. Припинення діяльності  дошкільного закладу……………………16

Розділ XIV. Зміни до установчих документів…………………………………..16

 

 

І. Загальні положення

 

{C}1.1.        Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко»  загального розвитку»   Криворізької районної ради Дніпропетровської області є дошкільним навчальним закладом для дітей віком від одного до шести (семи) років (далі – дошкільний заклад), заснований на комунальній формі власності та є неприбутковою установою.

На виконання пункту 29 частини 1 статті 85 Конституції України,пункту 8 статті 7 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», Постанови Верховної Ради України за № 1377-VII від 19.05. 2016 року, рішення сесії сільської ради за № 68-VII/VII від 14.07.2016 року село Валове перейменовано на село Софіївка.

   Повна назва дошкільного закладу – Комунальний заклад «Софіївський дошкільний навчальний  заклад (ясла-садок) загального розвитку «Сонечко» Криворізької районної ради, Дніпропетровської області.

Скорочена назва дошкільного закладу – Софіївський ДНЗ «Сонечко».

{C}1.2.        Юридична адреса дошкільного закладу: 53050, Дніпропетровська обл., Криворізький район, с. Софіївка, вул. Центральна,67, т. 056 477 51 68Emailvalovesonechko@ukr.net

{C}1.3.         Суб’єктом права власності є територіальна громада в особі Криворізька районна рада (надалі – Власник). Власник дошкільного закладу здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні приміщення з обладнанням та матеріалами, організує їх ремонт та господарське обслуговування відповідно до законодавства. У навчально-виховній роботі дошкільний заклад підпорядковується відділу освіти Криворізької РДА.

{C}1.4.        Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,  наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, Бюджетним кодексом України,  даним Статутом.

{C}1.5.         Дошкільний заклад є юридичною особою, має гербову печатку і штампи, бланки встановленого зразка, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства.

{C}1.6.        Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації  права дітей на здобуття дошкільної освіти, створення умов  для їх фізичного, розумового і психологічного розвитку, корекції психологічного і фізичного розвитку та  оздоровлення. 

{C}1.7.         Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: забезпечення різнобічного розвитку дітей, збереження та зміцнення їх фізичного та психічного здоров’я; формування особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; надання комплексної педагогічної, психологічної допомоги дітям, які потребують  корекції фізичного та (або) розумового розвитку; надання методичної і консультаційної   допомоги   сім'ям; надання інших освітніх та побутових послуг, що не суперечать чинному законодавству.  

{C}1.8.        Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавст­вом, Положенням та даним Статутом.  

{C}1.9.        Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, сус­пільством і державою  за:  реалізацію  головних  завдань  дошкільної  освіти,  визначених  За­коном України «Про дошкільну освіту»; забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;  дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально - технічної бази.

{C}1.10.   {C}Взаємовідносини між дошкільним закладом та юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

IIКомплектування дошкільного закладу

 

2.1.  Дошкільний навчальний заклад розрахований на 55 місць.

2.2. Групи загального розвитку комплектуються за різновіковими ознаками.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку від 1 до 6(7) років.

2.4. Дошкільний заклад, виходячи з потреб батьків приймає дітей з: денним,  короткотривалим (до 4 годин утримання) режимом перебування дітей.

2.5. Наповнюваність груп дітьми,  відповідно до Закону України „ Про дошкільну освіту ”,  становить:

       - для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;

       - для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;

{C}-                    різновікові – до 20 осіб;

{C}-                    з короткотривалим перебуванням дітей – до 10 осіб;

{C}-                    в оздоровчий період –  до 15 осіб;

2.6. Прийом дітей здійснюється його керівником (завідувачем). Для цього батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, медичну довідку про стан здоров’я дитини, довідку про епідеміологічне оточення, копію свідоцтва про народження дитини; для дітей-інвалідів – індивідуальна картка розвитку дитини-інваліда; для дітей пільгової категорії документи про надання пільг.

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замі­нюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись: за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу; у разі невнесення без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.9. Батьки, або особи, які їх замінюють, попереджаються про відрахування   дитини письмово за 10 календарних днів.

2.10. Про термін і причину невідвідування вихованцями дошкільного закладу батьки, або особи, які їх замінюють, мають завчасно повідомляти адміністрацію дошкільного закладу.

2.11. Дошкільний заклад здійснює соціально – педагогічний патронат сім'ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які за медичними чи іншими показниками не можуть відвідувати дошкільний заклад.

Діти, які перебувають у закладі  короткочасно чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у дошкільному закладі.

 

III. Режим роботи дошкільного закладу

 

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом десяти з половиною годин. Вихідні дні: субота та неділя, а також святкові дні.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7.00 до 17.30.

3.3. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільному закладі може встановлюватись гнучкий режим роботи.

 

 IV. Організація навчально-виховного процесу у дошкільному закладі

 

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується його керівником (завідувачем) та погоджується  з  відділом освіти Криворізької РДА.

4.4.   У дошкільному закладі  визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог Базового компонента  дошкільної освіти за освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджена або рекомендована Міністерством освіти і науки України чи схвалена для використання в дошкільних навчальних закладах Міністерством освіти і науки України та обласним Інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів.

4.6. Дошкільний заклад встановлює зв’язок із Софіївською загальноосвітньою школою, підтримує постійний контакт з метою забезпечення послідовності в навчально-виховному процесі.

4.7. З метою розвитку творчих нахилів, здібностей, інтересів, з урахуванням побажань батьків, дошкільний заклад може надавати додаткові безоплатні та  платні послуги з освітньої діяльності, понад обсяги встановлені навчальними планами (іноземна мова, хореографія, бальні танці, театралізована діяльність, декоративно-прикладне мистецтво, спортивні секції, гра на музичних інструментах, лікувальна фізкультура тощо) для дітей цього закладу, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома.

4.8. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

4.8.   В основу навчально-виховного процесу дошкільного закладу покладені принципи гуманістичної, особистісно-орієнтованої освіти.

 

V. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

 

5.1.  Заклад забезпечує збалансоване харчування дітей з дотриманням набору натуральних продуктів, визначених Міністерством охорони здоров’я України спільно з Міністерством освіти і науки України в межах грошової норми, затвердженої Власником.

5.2.    У Закладі встановлено триразове харчування дітей.

5.3.    Відповідальність за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається  на медичних працівників та завідувача закладу.

5.4. Контроль та державний нагляд  за організацією харчування згідно п.4 ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту» покладається на Криворізьку районну раду, відділ освіти Криворізької РДА та «Криворізьке районне Управління Головного управління Держепідслужби в Дніпропетровській області.

5.5. Плата за харчування здійснюється відповідно до  Закону України „Про дошкільну освіту”.

5.6. Батьки дітей пільгової категорії сплачують за харчування в дошкільному закладі згідно законодавства, при наявності необхідних документів (пільг).

 

VIМедичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

 

6.1. Медичне  обслуговування  дітей  та щорічний поглиблений огляд  у  дошкільному закладі здійснюється Комунальним закладом «ПМСД» Криворізького району на безоплатній основі та медичними працівниками, які входять до штату дошкільного закладу.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні за­ходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування тощо.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та для проведення лікувально - профілактичних заходів.

 

VII. Учасники навчально-виховного процесу

 

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти раннього та дошкільного віку, керівник (завідувач), заступники керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: моральне заохочення - подяка; грамоти керівника (завідувача) закладу, відділу освіти, обласної державної адміністрації,  Міністерства освіти і науки України; знак «Відмінник освіти України», нагрудний знак «Софія Русова». Матеріальне заохочення - виплата педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісяця у відсотках до посадового окладу згідно з чинним законодавством; надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків; виплата педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки; інші заохочення, передбачені чинним законодавством України.

{C}7.3.   Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання та навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здо­ров'ю дитини, а  також фізичного та психічного насильства, прини­ження її гідності;

- здоровий спосіб життя;

- інші права, передбачені чинним законодавством України.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють зобов'язані:

- шанобливо ставитися до працівників дошкільного закладу;

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсу­тності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоров'я, особистої гігієни  дитини;

- інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6. Трудові відносини у дошкільному закладі регулюються       законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими та робочими інструкціями.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з      дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;                                                                             

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законо­давства;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

- виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови кон­тракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської мора­лі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю, а також від фізич­ного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'я­заних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва, санітарні правила утримання дошкільних закладів;

- виконувати інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу керівником (завідувачем) дошкільного закладу.

7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров'я дитини згідно з  законодавством.

7.11. Всі працівники дошкільного закладу несуть моральну та матеріальну відповідальність за результати праці, збереження майна дошкільного закладу.

7.12. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» проходять обов’язкові медичні огляди два рази на рік в «Комунальному закладі ПМСД Криворізького району»

7.13. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно  до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Ста­тут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не ви­конують посадових обов'язків, умови колективного договору  або за результатами атестації не відповідають займаній поса­ді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

 

VIII. Управління дошкільним закладом

 

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його власником – Криворізькою районною радою.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його керівник (завідувач), який призначається і звільняється з посади відділом освіти   Криворізької районної державної адміністрації за погодженням з головою Криворізької районної ради та з дотриманням чинного законодавства України.

Керівник (завідувач) дошкільного закладу:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного за­кладу;

- діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу;

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, конт­ролює їх виконання;

- затверджує штатний розпис за погодженням із власником дошкільного закладу;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і пра­цівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей  за їх віковими, психофізіологічними особливостями, здібностями і потребами;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохо­чує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закла­ду на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним закладом є педагогічна рада.

 До складу педагогічної ради входять: керівник (завідувач) і його заступники; педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є керівник (завідувач) дошкільного закладу.

Педагогічна рада закладу:

- розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педаго­гічних працівників, передбачених чинним законодавством України.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до по­треб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить  не менше 4-х  на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голо­сів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

- обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встанов­люють     терміни її повноважень;

- заслуховують звіт керівника (завідувача) дошкільного закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінан­сово-господарської діяльності дошкільного закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу;

-  приймають Статут, зміни і доповнення.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу .

До складу ради дошкільного закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньо­му бере участь не менше двох третин її членів.

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконав­чої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, створення сприятливих умов ефективної роботи  дошкільного закладу.

Піклувальна рада відповідно до Положення № 305  створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу у складі 7-15 осіб. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах, також до складу піклувальної ради входить керівник (завідувач) дошкільного закладу.  Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

{C}-                    співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, устано­вами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадяна­ми, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

{C}-                    сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

{C}-                    сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкіль­ного закладу;

{C}-                    сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охо­рону життя  та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

{C}-                    організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкі­льного закладу;

{C}-                    стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

{C}-                    всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

{C}-                    сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

       8.7. Добровільним органом громадського самоврядування у дошкільному закладі є батьківська рада КДНЗ «Сонечко» (далі - рада), створений на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі. Кількісний склад комітету закладу, строк його повноважень визначаються загальними зборами батьків або радою закладу. При цьому від комітету кожної групи в склад комітету закладу входить не менше одного представника.

           Основними завданнями діяльності рада КДНЗ є:

{C}-                    усебічне зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

{C}-                    організація роботи з поширення психолого- педагогічних і правових знань поміж батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;

{C}-                    розв’язання питань розвитку матеріально-технічної бази дошкільного закладу та його благоустрою;

{C}-                    залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;

{C}-                     сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкіль­ного закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних та юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України;

{C}-                    створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, зокрема контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у розв’язанні інших питань;

{C}-                    стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

{C}-                    сприяти поліпшенню харчування вихованців закладу;

{C}-                    сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності дошкільного закладу.

 

 

IX. Майно дошкільного закладу

 

9.1. Майно закладу складають основні фонди (приміщення, обладнання тощо), інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі дошкільного закладу.

9.2. Майно дошкільного закладу належить йому на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Дошкільний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

9.4. Вилучення основних фондів, оборотних активів та іншого майна дошкільного закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані дошкільному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

 

 

XФінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

 

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

-  Засновника ;

-  місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативними документами щодо  фінансування;

-  батьків або осіб, які їх замінюють;

-  добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридич­них осіб;

-  кошти, отримані від надання платних послуг;

-  внески, пожертвування фондів і установ.

10.2. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників(крім оплати праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління.

10.3. Кошти дошкільного закладу перераховуються та зберігаються на рахунках закладу та використовуються за цільовим призначенням.

10.4. Дошкільний заклад здійснює оперативний облік своєї діяльності, подає документацію згідно з затвердженою номенклатурою, складає звіти до відділу освіти про результати своєї роботи.

10.5. Порядок ведення бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством.

10.6. Дошкільний заклад за погодженням із Засновником має право:

- придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб; 

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої та оздоровчої діяльності згідно з чинним законодавством;

- створювати структурні підрозділи, формувати штатний розклад, встановлювати матеріальні заохочення в межах власного кошторису.

10.7. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.8. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади через бухгалтерію дошкільного закладу.

 

XI. Міжнародне співробітництво

 

11.1. Дошкільний заклад має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами системи освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Дошкільний заклад, за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

 

 

XIIКонтроль за діяльністю дошкільного закладу

 

12.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного за­кладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

12.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється керівником (завідувачем) дошкільного закладу, Криворізькою районною радою, відділом освіти Криворізької РДА, органами державної виконавчої влади відповідно до чинного законодавства України.

12.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю дошкільного закладу здійснюється Криворізькою районною радою, Управлінням Державної казначейської служби України та відділом освіти Криворізької РДА.

12.4. Контроль за використанням коштів, виділених підприємствами, організаціями, окремими громадянами здійснюється громадською організацією «Батьківська рада КДНЗ «Сонечко», яка створена відповідно до Конституції України, Закону України «Про обєднання громадян» та діє на підставі статуту та з моменту державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

 

XIII. Припинення діяльності дошкільного закладу

 

13.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію дошкільного  закладу приймає Засновник або суд у випадках, передбачених законом.

13.2. У випадку реорганізації права та обов’язки дошкільного закладу переходять до правонаступників.

13.3. Припинення діяльності дошкільного закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення з додержанням чинного законодавства України.

13.4. Ліквідація дошкільного закладу проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадку ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

13.5. При реорганізації та (або) ліквідації дошкільного закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

13.6. Дошкільний заклад вважається реорганізованим чи ліквідованим з дня внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру.

13.7. Майно, що залишається після ліквідації дошкільного закладу, є комунальною власністю територіальної громади Криворізької районної ради.

 

XIV.  Зміни до установчих документів

14.1. Зміни до Статуту надходять від засновника та трудового колективу дошкільного закладу за погодженням з відділом освіти Криворізької районної адміністрації.

14.2. Затверджені зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку.

      Прийнято загальними зборами трудового колективу Комунального закладу «Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Сонечко» загального розвитку» Криворізької районної ради 05.09.2016р.

 

 

Голова Криворізької районної ради:                         В. В. Яценко