Комунальний заклад "Софіївський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Сонечко" Лозуватської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області

 

статут ЗДО

 ЗАТВЕРДЖЕНО

       Рішенням Лозуватської

               сільської ради

               від 23.12.2020 р.

               № 41-II/VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

комунального закладу «Софіївський

заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко»

Лозуватської сільської ради

(нова редакція)

                                     Код  ЄДРПОУ 34752507   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

с. Софіївка

2020р

І. Загальні положення

 

1.1. Комунальний заклад «Софіївський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)  «Сонечко» Лозуватської сільської ради  (далі – Заклад) заснований на комунальній власності Лозуватської територіальної громади  згідно рішення Лозуватської сільської ради  від 23.12.2020 року №41-ІІ/VIII «Про прийняття юридичних осіб та їх майна до комунальної власності Лозуватської сільської ради».

1.2. Заклад є правонаступником Комунального закладу «Софіївський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко»  загального розвитку» Криворізької районної ради Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ  34752507).

1.3. Даний статут затверджується у зв'язку із зміною засновника Закладу,

найменування Закладу та змін у чинному законодавстві.

1.4. Повна назва закладу дошкільної освіти – Комунальний  заклад «Софіївський  заклад дошкільної освіти  (ясла-садок) «Сонечко» Лозуватської сільської ради.

Скорочена назва закладу дошкільної освіти – КЗ «Софіївський ЗДО (ясла-садок)  «Сонечко»  Лозуватської сільської ради.

1.5. Комунальний заклад «Софіївський заклад дошкільної освіти  (ясла-садок) «Сонечко» Лозуватської сільської ради (надалі – Заклад) є закладом з групами загального розвитку

1.6 Заклад є юридичною особою, може мати реєстраційний та інші рахунки

в органах Державної казначейської служби України, має печатку, штамп і бланки з назвою Закладу, обслуговується централізованою бухгалтерією управління освіти, культури, молоді та спорту Лозуватської сільської ради.

 1.7. Юридична адреса закладу дошкільної освіти:  53050, Дніпропетровська область, Криворізький район,   село Софіївка,  вулиця Центральна, будинок 67.

          1.8. Заклад  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,  наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, Бюджетним кодексом України, даним Статутом.

1.9. Головною метою Закладу є забезпечення реалізації  права дітей на здобуття дошкільної освіти, створення умов для їх фізичного, розумового і психологічного розвитку, корекції психологічного і фізичного розвитку та  оздоровлення. 

 1.10. Діяльність Закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: забезпечення різнобічного розвитку дітей, збереження та зміцнення їх фізичного та психічного здоров’я; формування особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; надання комплексної педагогічної, психологічної допомоги дітям, які потребують  корекції фізичного та (або) розумового розвитку; надання методичної і консультаційної допомоги сім'ям; надання інших освітніх та побутових послуг, що не суперечать чинному законодавству. 

  1.11. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавст­вом, Положенням та даним Статутом. 

  1.12. Заклад  несе відповідальність перед особою, сус­пільством і державою  за: реалізацію  головних  завдань дошкільної  освіти,  визначених  За­коном України «Про дошкільну освіту»; забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;  дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально - технічної бази.

  1.13.Взаємовідносини між Закладом та юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

II. Комплектування закладу

 

 2.1.Заклад  дошкільної освіти  розрахований на 98 місць.

 2.2. Порядок комплектування груп Закладу здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами) та Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп).

2.3. Наповнюваність груп згідно з діючими нормативами становить:

- для дітей віком від одного до трьох років; різновікові – до 15 осіб;

- для дітей віком від трьох до шести (семи) років - до 20 осіб;

- в оздоровчий період – до 15 осіб.

2.4. Прийом дітей здійснюється його керівником. Для цього батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, медичну довідку про стан здоров’я дитини, довідку про епідеміологічне оточення, копію свідоцтва про народження дитини; для дітей-інвалідів – індивідуальна картка розвитку дитини-інваліда; для дітей пільгової категорії - документи про надання пільг.

2.5. За дитиною зберігається місце в Закладі у випадках хвороби, карантину,

на час санаторного лікування, відпусток батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період – 75 днів, незалежно від періоду тривалості відпусток батьків.

2.6. Відрахування дітей із Закладу може здійснюватись: за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі дошкільної освіти  цього типу; у разі невнесення без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.7. Батьки, або особи, які їх замінюють, попереджаються про відрахування   дитини письмово за 10 календарних днів.

2.8. Про термін і причину невідвідування вихованцями Закладу батьки, або особи, які їх замінюють, мають завчасно повідомляти адміністрацію Закладу.

2.9.Заклад здійснює соціально – педагогічний патронат сім'ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку. Такі діти беруться на облік у Закладі.

 

III. Режим роботи закладу дошкільної освіти

 

3.1. Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом десяти з половиною годин. Вихідні дні: субота та неділя, а також святкові дні.

3.2.  Щоденний графік роботи Закладу: з 7.00 до 17.30.

3.3. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у Закладі може встановлюватись гнучкий режим роботи.

 

IV. Організація освітнього процесу у закладі дошкільної освіти

 

4.1. Навчальний рік у Закладі починається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 01 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у Закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2.  Заклад здійснює свою діяльність відповідно освітньої програми, згідно листа МОН України «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти» від 09.12.2019 № 1/9-750; відповідно річного плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

4.3. План роботи Закладу схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується його керівником.

4.4.  Мовою освітнього процесу в Закладі є державна мова.

4.5. Освітній процес у Закладі здійснюється відповідно до вимог Базового компонента  дошкільної освіти за освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджена або рекомендована Міністерством освіти і науки України чи схвалена для використання в закладах дошкільної освіти  Міністерством освіти і науки України та обласним Інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів.

4.6. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

4.7. В основу освітнього процесу закладу дошкільної освіти покладені принципи гуманістичної, особистісно-орієнтованої освіти.

 

V. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

 

5.1. Заклад забезпечує збалансоване харчування дітей з дотриманням набору натуральних продуктів, визначених Міністерством охорони здоров’я України спільно з Міністерством освіти і науки України в межах грошової норми, затвердженої Власником.

5.2. У Закладі встановлено триразове харчування дітей, в оздоровчий період чотириразове харчування дітей.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника Закладу.

5.4. Плата за харчування здійснюється відповідно до  Закону України «Про дошкільну освіту».

5.5. Батьки дітей пільгової категорії сплачують за харчування в Закладі згідно законодавства, при наявності необхідних документів (пільг).

 

VI. Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти

 

                  6.1.  Медичне обслуговування дітей Закладу здійснюється штатним медичним персоналом та закріпленими медпрацівниками комунального закладу «Криворізька районна лікарня» Новопільської сільської ради.

       6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні за­ходи, в тому

числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я,

фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням,

дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

        6.3.Заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та для проведення лікувально – профілактичних заходів.

 

VII. Учасники освітнього процесу

 

        7.1.Учасниками освітнього процесу у закладі дошкільної освіти  є: діти раннього та дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

        7.2. Формами морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу є: подяка, грамоти, премії та надбавки до заробітної плати в межах, передбачених чинним законодавством України та фондом оплати праці.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання та навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здо­ров'ю дитини, а  також фізичного та психічного насильства, прини­ження її гідності;

- здоровий спосіб життя;

- інші права, передбачені чинним законодавством України.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють зобов'язані:

- шанобливо ставитися до працівників закладу дошкільної освіти;

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі дошкільної освіти  у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти  про можливість відсу­тності або хвороби дитини;

- стежити за станом здоров'я, особистої гігієни  дитини;

- інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

7.6. Педагогічними працівниками Закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, у певних випадках – професійну практичну підготовку, фізичний стан яких дає змогу виконувати покладені на них функції.

 7.7. Трудові відносини у Закладі регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими та робочими інструкціями.

7.8. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір, розробку та застосування педагогічно доцільних форм,

методів і засобів виховання та навчання дітей;

         - на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, семінарах, нарадах тощо;

- внесення пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу.

7.9. Педагогічні працівники зобов'язані:

- виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови кон­тракту чи трудового договору;

- співпрацювати з сім’ями вихованців Закладу з питань освітньої діяльності;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі,

поважати гідність дитини та її батьків, або осіб, які їх замінюють;

    - забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства.

7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до Закладу керівником  Закладу.

7.11. Працівники Закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне та психічне здоров’я кожної дитини під час перебування в Закладі згідно з чинним законодавством України.

7.12. Працівники  закладу дошкільної освіти у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» проходять обов’язкові медичні огляди два рази на рік в комунальному  закладі «Криворізька районна лікарня» Новопільської сільської ради.

7.13.  Педагогічні працівники Закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

VIII. Управління Закладом

 

8.1. Управління Закладом здійснюється управлінням освіти, культури, молоді та спорту Лозуватської сільської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою Закладу здійснює його керівник (завідувач), який призначається і звільняється з посади управлінням освіти, культури, молоді та спорту Лозуватської сільської ради.

Керівник закладу дошкільної освіти:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу:

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю Закладу;

- діє від імені Закладу , представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Закладу;

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази Закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Закладу;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, конт­ролює їх виконання;

- організовує та здійснює контроль харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і пра­цівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей  за їх віковими, психофізіологічними особливостями, здібностями і потребами;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохо­чує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність Закла­ду на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Колегіальним постійно діючим органом управління Закладу є педагогічна рада.

 До складу педагогічної ради входять: керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є керівник Закладу.

Педагогічна рада закладу:

- розглядає питання освітнього процесу в Закладі та приймає відповідні рішення;

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних

працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

{C}-         приймає рішення з інших питань професійної діяльності педаго­гічних

працівників, передбачених чинним законодавством України.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до по­треб Закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить  не менше 4-х  на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори колективу Закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голо­сів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

- обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встанов­люють     терміни її повноважень;

- заслуховують звіт керівника Закладу, голови ради Закладу з питань статутної діяльності Закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання освітньої, методичної та фінан­сово-господарської діяльності Закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку Закладу;

8.5. У період між загальними зборами діє рада Закладу.

До складу ради Закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради Закладу є правомірним, якщо в ньо­му бере участь не менше двох третин її членів.

Рада Закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету Закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6. У Закладі може діяти піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконав­чої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, створення сприятливих умов ефективної роботи  Закладу.

Піклувальна рада відповідно до Положення № 305  створюється за рішенням загальних зборів або ради  Закладу у складі 7-15 осіб. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах  Закладу і працюють на громадських засадах, також до складу піклувальної ради входить керівник (завідувач)  Закладу.  Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

{C}-  {C}співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, устано­вами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадяна­ми, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у Закладі;

{C}-  {C}сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази Закладу;

{C}-  {C}сприяння залученню додаткових джерел фінансування Закладу;

{C}-  {C}сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охо­рону життя  та здоров'я учасників освітнього процесу;

- організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників Закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та Закладом;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу.

8.7. У період між загальними зборами діє рада Закладу. Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники Закладу, педагоги, спонсори, батьки, представники громадських організацій та інші).

Основними завданнями діяльності ради ЗДО є:

- усебічне зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

{C}-  {C}  організація роботи з поширення психолого - педагогічних і правових знань поміж батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;

{C}-  {C}  розв’язання питань розвитку матеріально-технічної бази  Закладу та його благоустрою;

{C}-  {C}  залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;

{C}-  {C}  сприяння залученню додаткових джерел фінансування  Закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних та юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України;

{C}-  {C} створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, зокрема контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у розв’язанні інших питань;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

- сприяти поліпшенню харчування вихованців Закладу;

- сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності Закладу.

 

IX. Майно Закладу

 

9.1. Майно Закладу складають основні фонди (приміщення, обладнання тощо), інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі  Закладу, централізованої бухгалтерії управління освіти, культури, молоді та спорту Лозуватської сільської ради.

9.2. Майно Закладу належить йому на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

9.4. Вилучення основних фондів, оборотних активів та іншого майна  закладу дошкільної освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані  Закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

 

X. Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти

 

10.1. Джерелами фінансування  Закладу є кошти:

- засновника;

- місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативними документами щодо  фінансування;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридич­них осіб;

- кошти, отримані від надання платних послуг;

- внески, пожертвування фондів і установ.

10.2. Кошти  Закладу перераховуються та зберігаються на рахунках закладу та використовуються за цільовим призначенням.

10.3.Заклад здійснює оперативний облік своєї діяльності, подає документацію згідно з затвердженою номенклатурою, складає звіти до управління освіти, культури, молоді та спорту Лозуватської сільської ради про результати своєї роботи.

10.4.Порядок ведення бухгалтерського обліку в закладі дошкільної освіти визначається законодавством.

10.5.Заклад за погодженням з управлінням освіти, культури, молоді та спорту Лозуватської сільської ради має право:

-   придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

-   отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб; 

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої та оздоровчої діяльності згідно з чинним законодавством;

- створювати структурні підрозділи, формувати штатний розклад, встановлювати матеріальні заохочення в межах власного кошторису.

10.6.Статистична звітність про діяльність Закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.7.Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в Закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади через централізовану бухгалтерію управління освіти, культури, молоді та спорту Лозуватської сільської ради.

 

 

XI. Міжнародне співробітництво

 

11.1. Заклад може здійснювати міжнародне співробітництво у своїй діяльності, укладаючи договори про співробітництво, може встановлювати прямі зв’язки з закладами освіти, науковими установами та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 11.2. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

 

XII. Контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти

 

12.1. Основною формою контролю за діяльністю Закладу є інституційний аудит, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

12.2.  Контроль за дотриманням Закладу державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється керівником Закладу, Лозуватською сільською радою, управлінням освіти, культури, молоді та спорту Лозуватської сільської ради, органами державної виконавчої влади відповідно до чинного законодавства України.

12.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Закладу здійснюється Лозуватською сільською радою, Управлінням Державної казначейської служби України та управлінням освіти, культури, молоді та спорту Лозуватської сільської ради.

12.4. Контроль за використанням коштів, виділених підприємствами, організаціями, окремими громадянами здійснюється громадською організацією «Батьківська рада ЗДО», яка створена відповідно до Конституції України, Закону України «Про об’єднання громадян» та діє на підставі статуту та з моменту державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

 

 

 

XIII. Припинення діяльності Закладу

 

13.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію  Закладу приймає Засновник або суд у випадках, передбачених законом.

13.2.У випадку реорганізації права та обов’язки Закладу переходять до правонаступників.

13.3.Припинення діяльності  Закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення з додержанням чинного законодавства України.

13.4.Ліквідація  Закладу проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадку ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

13.5.При реорганізації та (або) ліквідації Закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

13.6.Заклад вважається реорганізованим чи ліквідованим з дня внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру.

13.7.Майно, що залишається після ліквідації Закладу, є комунальною власністю територіальної громади Лозуватської сільської  ради.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                       Лілія РЕВУЦЬКА