Комунальний заклад "Софіївський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Сонечко" Лозуватської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області

 

Угода

Батьківський комітет ЗДО                                                                                           Затверджено

засновано на підставі протоколу                                                                             наказом по ЗДО

загальних батьківських зборів                                                                                   від 02.11.2017 р. № 60 а/г

від 01.11.2017 року № 2

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про батьківський комітет (раду) комунального закладу

«Софіївський заклад дошкільної освіти

(ясла-садок) «Сонечко» Лозуватської сільської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.  Положення про батьківській комітет Софіївського ЗДО «Сонечко» та батьківські комітети груп (далі - комітет), розроблено на підставі «Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 26.04.2011 № 398.

1.2.  Положення про батьківський комітет Софіївського ЗДО «Сонечко» визначає його функції у державно-громадській системі управління закладом дошкільної освіти.

1.3.  Комітети є добровільним органом громадського самоврядування, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час організації їхньої життєдіяльності у закладі.

1.4.  У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про об'єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини»,Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом Софіївського ЗДО «Сонечко», цим положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.

1.5.  Рішення про заснування комітету груп (групи) та закладу дошкільної освіти , кількість членів комітету приймається на загальних зборах батьків відповідних груп (групи) та закладу.

1.6.  Легалізація (офіційне визнання) батьківського комітету є обов'язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу по ЗДО після письмового повідомлення адміністрації закладу (надання протоколу батьківських зборів) про їх заснування.

1.7.  Припинити діяльність комітету можна шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

 

2.МЕТА, ЗАВДАННЯ, ОСНОВНІ ІПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1.  Метою діяльності комітету є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних держав­них, судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв′язку батьків і педагогічного колективу, а також надання допомоги батькам та педагогічному колективу щодо реалізації завдань дошкільної освіти.

2.2.  Основними завданнями діяльності комітету є сприяння створенню умов для:

  формування та розвитку особистості дитини її суспільної свідомості та соціальної адаптації, життєвої компетентності;

   виховання у дітей шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури народів, які проживають в Україні;

 формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

  збереження життя і здоров'я дітей;

   здобуття дітьми обов'язкової дошкільної освіти, розвитку їхніх природних здібностей та підтримки обдарованих дітей;

   запобігання бездоглядності дітей у вільний від відвідування закладу дошкільної освіти час і безпритульності;

   всебічного зміцнення зв'язків між родинами, закладом дошкільної освіти і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

 сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу;

  організація роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;

   вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу та його благоустрою.

2.3. Основними принципами діяльності комітету закладу та комітетів груп є:

      законність,

      гласність,

      колегіальність,

      толерантність,

      виборність;

 організаційна самостійність у межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

{C}·     {C}підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, груп (групи).

 

3. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ ЗДО ТА БАТЬКІВСЬКИХ КОМІТЕТІВ ГРУП

 

3.1.  Комітет закладу дошкільної освіти (групи) формується з батьків або осіб, які їх замінюють, і діє від їх імені.

3.2. Комітет закладу дошкільної освіти (групи), голова та заступник голови обираються на зборах батьків закладу дошкільної освіти (групи) на початку навчального року. Кількісний склад та термін повноважень комітету визначаються зборами батьків дітей, які формують групу (групи).

3.3. Комітет закладу формується з голів (представників) усіх комітетів груп та з інших батьків за рекомендацією комітетів груп закладу.

3.4.  Кількісний  склад комітету закладу (групи), термін його повноважень визначають загальними зборами батьків закладу. При цьому від комітету кожної групи до складу комітету закладу зараховують не менше ніж одного представника. Зі складу комітету обирають голову, його заступника та секретаря.

3.5. У випадку, коли член комітету дотерміново складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ

 

4.1.  Збори батьків дітей закладу дошкільної освіти (групи) проводяться за рішенням комітету закладу (групи) не рідше ніж двічі на рік.

4.2.  Комітет закладу дошкільної освіти (групи) у разі потреби може скликати загальні збори батьків дітей, які відвідують заклад. Правомочний  склад зборів становить не менше ніж дві третини від загальної кількості його членів. Рішення приймають простою більшістю голосів та узгоджують із завідувачем закладу дошкільної освіти.

4.3.У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дітей, які відвідують заклад, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть бути винесені на обговорення зборів батьків дітей груп, яких стосуються ці питання. У цьому разі рішення ухвалюється з урахуванням рішень зборів батьків груп на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів груп.

4.4.  Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу дошкільної освіти у 10-денний термін (шляхом надання протоколу).

4.5. Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу дошкільної освіти, рішень зборів батьків, рекомендацій завідувача, вихователів груп, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

4.6. У разі недосягнення згоди між завідувачем і більшістю членів комітету закладу питання розв’язуються відділом освіти Криворізької РДА; між вихователями групи і комітетом групи – адміністрацією закладу.

4.7.  Комітет звітує про свою роботу перед загальними зборами батьків дітей, які відвідують заклад один раз па рік - у день виборів нового складу комітетів. На вимогу більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти комітету.

      4.8. Керівництво і працівники Софіївського ЗДО «Сонечко» не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМІТЕТУ

 

5.1.  Комітет ЗДО має право:

  брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги закладу дошкільної освіти, захисту здоров'я і життя вихованців, організації підвозу та харчування вихованців, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі дошкільної освіти;

• сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: коштів батьків або осіб, які їх замінюють, добровільних пожертв і цільових внесків фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України;

•  вносити на розгляд адміністрації закладу (педагогічної ради) закладу дошкільної освіти пропозиції щодо змін типу закладу, його статусу, вдосконалення умов організації освітнього процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу дошкільної освіти в місячний термін, і результати розгляду доведені до відома батьків;

•  звертатися до завідувача, педагогів, педагогічної та ради закладу щодо роз'яснення стану і перспектив роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

  за потреби заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

скликати позачергові загальні батьківські збори (конференції);

  створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у розв’язанні  інших питань, передбачених статутом цих фондів;

  надавати пропозиції завідувачеві закладу щодо матеріальної допомоги вихованцям та стимулювання діяльності педагогічних працівників закладу;

  сприяти покращенню харчування вихованців закладу;

•  сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу дошкільної освіти;

• брати участь у прийнятті рішень щодо організації оздоровлення вихованців закладу;

• сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності закладу дошкільної освіти.

5.2. Комітет може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їхньої роботи визначається комітетом та затверджується його головою.

5.3. Комітет зобов’язаний:

• виконувати плани роботи, затверджені головою комітету;

• вести протоколи засідань зборів батьків, що зберігаються у справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;

• надавати інформацію про свою діяльність за проханням завідувача закладу;

• за потреби організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров′я його вихованців;

    • звітувати перед загальними зборами батьків (конференціями).

5.4. Голова комітету закладу є членом педагогічної ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, зарахованих до компетенції комітету, з правом голосу.

5.5. Голова або представник комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу.

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

6.1. Комітети можуть виконувати й інші функції, передбачені статутом закладу.

6.2. Положення про батьківський комітет Софіївського ЗДО «Сонечко» розроблене адміністрацією ЗДО на основі «Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 26.04.2011 № 398, та вимог до статутних документів, визначених у ст. 13 Закону України «Про об′єднання громадян».

 

 

 

 

Завідувач ЗДО:                         Я. М. Пухальська