Комунальний заклад "Софіївський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Сонечко" Лозуватської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області

 

Річний звіт закладу

Звіт завідувача Софіївського ЗДО «Сонечко»
Пухальської Яни Миколаївни 

за 2021/2022 н.р.

Заклад дошкільної освіти — навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

Заклад дошкільної освіти здійснює освітню діяльність відповідно до Статуту, колективному договору, річному плану роботи, освітньої програми закладу та стратегії розвитку закладу на 5 років.

Важливим завданням дошкільної освіти є консолідація зусиль влади, закладів освіти, громадськості з метою забезпечення необхідних умов для розвитку, освіти, повноцінної соціалізації дітей і створення безпечного освітнього середовища. Постійний діалог між практиками, науковцями, засновниками ЗДО, представниками громад, державних органів дають змогу оцінити та визначити необхідні заходи в організації діяльності закладу у воєнний час та такі заходи, які будуть спрямовані на відродження дошкільної освіти у повоєнний період.

Заклад дошкільної освіти:

 • задовольняє потреби громадян відповідної території (с. Софіївка, с. Іванівка) в здобутті дошкільної освіти;
 • забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;
 • створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;
 • формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;
 • сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;
 • здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім'єю;
 • є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку; додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
 • здійснює інші повноваження відповідно до статуту закладу дошкільної освіти.

Означені завдання мають реалізовуватися на різних рівнях.

На державному рівні цей процес забезпечується своєчасним та миттєвим законотворчим реагуванням на освітні виклики, що постають в умовах воєнного стану. Зокрема, 20 березня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану». Він створює умови для відновлення якісного та безпечного освітнього процесу в умовах воєнного стану. Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам визначає нова стаття 57-1 Закону України «Про освіту».

Нормативно-правове забезпечення

 https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/suchasne-doshkillya-pid-krilami-zahistu/pedagogam-zakladiv-doshkilnoyi-osviti/normativo-pravovi-akti

Закон України:

Листи МОН: 

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в закладі дошкільної освіти. 

Річний план 2021-2022 н.р. передбачав вирішення колективом таких завдань:

 1. Формування у дітей природодоцільницького світогляду, в основі якого – усвідомлення дитиною себе як частки природи, відчуття відповідальності за те, що відбувається навколо неї та внаслідок її дії у довкіллі.
 2. Розвиток емоційно-естетичного сприймання та ціннісного ставлення до краси навколишнього світу, формування уявлень про різні види мистецтва та їх характерні особливості, розвиток творчих здібностей і збагачення індивідуального художньо-естетичного досвіду кожної окремої дитини.
 3. Продовження роботи з  формування здоров′язберігаючої компетентності дітей шляхом активізації рухового режиму та забезпечення доступних знань та умінь про здоровий спосіб життя.

Виконуючи завдання намічені у річному плані за 2021-2022 н.р., педагогічний колектив закладу намагався створити найсприятливіші умови для успішного розвитку, навчання та виховання дітей. Заняття було провідною, але не єдиною формою навчання дітей. На заняття виносився лише основоположний зміст програми, який знаходив своє продовження в цільових прогулянках, екскурсіях, іграх, пошуково-дослідницькій діяльності. В роботі з дітьми використовувались як традиційні так і нетрадиційні підходи; цікаво проходили заняття у формі змагань, подорожей, екскурсій.

Педагоги  використовували в своїй роботі з дітьми різноманітні виховні технології, такі як:  психотехнології, різноманітні ігрові технології, проективні діагностики. Поміж багатьох інноваційних технологій  у системі дошкільної освіти, що спрямовані на реалізацію особистісно – орієнтованого підходу , найхарактернішою є проектна методика навчання. Проектне навчання завжди орієнтоване на самостійну активно – пізнавальну практичну діяльність дитини під час розв’язання особистісно – значущих проблем. Проектування сприяє підвищенню пізнавальної активності дітей, набуття ними досвіду продуктивної діяльності, колективної праці  тощо. Участь у побудові та реалізації проекту дає дитині можливість експериментувати, синтезувати набуті знання і вміння, розвивати свої творчі здібності та комунікативні навички.

 Протягом 2021 – 2022 н.р. педагоги закладу продовжували ефективно використовувати та  впроваджувати  у роботі з дітьми метод проектів.  В основу методу покладена ідея, що будь-яка освітня діяльність повинна бути спрямована суто на результат, досягнення якої має здійснюватися спільною роботою дитячого колективу і педагога. При цьому всі дійові особи працюють над єдиною темою.

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводили тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, сюжетно – динамічні заняття в залежності від освітніх напрямів, обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Під час таких занять діти розкуті, емоційні, , сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, дають відповіді на запитання, самостійно роблять висновки та узагальнення, висловлюють судження.

Дієвою формою підвищення наукового, фахового та методичного рівня педагогів є, було і залишається методичне об’єднання. Педагоги нашого закладу приймали активну участь у даних заходах, під час яких ділилися досвідом, отримували нові знання.

         Планування контролю за станом освітнього процесу в закладі дошкільної освіти було системним, відповідало річним завданням закладу та було спрямоване не лише на виявлення недоліків, а й на глибоке вивчення стану освітнього процесу з метою його удосконалення, надання своєчасної допомоги вихователям.

Вивчення стану життєдіяльності дітей традиційно проводилось у вигляді контролю за освітньою роботою,  який передбачає одну фронтальну перевірку різновікової старшої групи та дві тематичні перевірки.

   Оперативний контроль передбачав перевірку дотримання правил внутрішнього порядку, стану ігрових приміщень, рівень створення навчально-ігрового середовища, обладнання куточків для театралізованої діяльності, стан батьківських куточків, стан документації, рівень планування, дотримання рухового режиму в процесі перебування в закладі дошкільної освіти, використання коригуючих вправ, робота з фізичного виховання, рівень володіння дітьми знаннями з валеології, форми роботи з мовлення, санітарний стан груп.

Відповідно до річного плану роботи ЗДО протягом року проводилась ретельна робота з охорони життя та здоров’я дітей, та запобігання дитячого травматизму. Ці питання знаходяться на постійному контролі адміністрації закладу дошкільної освіти, обговорюються на педагогічних радах, виробничих нарадах, батьківських зборах. Нещасних випадків з дітьми під час освітнього процесу не було. Цьому сприяла розташована в батьківських куточках і постійно поновлювана інформація щодо попередження різних видів травмування дітей, різноманітні форми роботи з дітьми: заняття, бесіди, дидактичні ігри, цільові прогулянки тощо, за допомогою яких у дітей формувались уявлення про можливі небезпечні ситуації, відпрацьовувались стереотипи поведінки в умовах загрози та виникнення небезпечних ситуацій. Результат роботи – відсутність травматизму дітей.

На достатньому рівні проводяться  традиційні щорічні заходи: «Тиждень безпеки дитини», «Тиждень знань з основ безпеки дитини», «День цивільного захисту», під час яких мали місце цікаві форми роботи з дітьми, батьками, працівниками з різних розділів безпеки життєдіяльності.

Велику увагу протягом навчального року колектив закладу дошкільної освіти приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. У кожній віковій групі наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.

        Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю. Протягом року педагогічний колектив ЗДО працював над питанням модернізації підходів у роботі з родинами та розвитку партнерських відносин між закладом та сім'єю.

Вихователі закладу дошкільної освіти постійно поновлювали інформації в батьківських куточках, залучали батьків до організації освітнього процесу. Вдало проходили спільні виставки робіт батьків і дітей за різними темами, конкурси малюнків, спільні свята та розваги.  Протягом року проводились спільні заходи та виставки.

            Таким чином, річний план за 2021 – 2022 навчальний рік був реальним, дозволив досягти поставлених цілей.